Privacy beleid

Ons beleid ter bescherming van uw persoonsgegevens maakt het mogelijk een vertrouwensrelatie tussen u en onze diensten tot stand te brengen, zodat wij u op een volledig transparante wijze een positieve ervaring kunnen bieden.
Met dit beleid zijn wij in staat rekening te houden met uw wensen en aan uw verwachtingen te voldoen.

Om uw vertrouwen te respecteren, garanderen wij, Discovery Digitals, de eerbiediging van uw persoonlijke gegevens alsook de vertrouwelijkheid van onze klanten (hierna "uw gegevens").

Om u volledige transparantie te garanderen en te zorgen voor een veilig gebruik van onze website https://www.myflowerdays.com/ in al zijn beschikbare versies en aanverwante applicaties (hierna de "My Flower Days Site"), geven wij aan hoe wij uw gegevens verwerken, zodat onze diensten altijd in overeenstemming zijn met uw rechten. Op deze manier waarborgen wij zowel de veiligheid als de privacy en de niet-wijziging van uw privacy en gegevens, op al onze platforms.

Ons beleid en wij zorgen ervoor dat alle nodige voorzorgsmaatregelen worden genomen om al uw gegevens te beschermen en te vrijwaren van openbaarmaking, verlies of manipulatie. Daarom stellen wij u alle elementen ter beschikking die het u gemakkelijk maken te begrijpen hoe u uw gegevens verwerkt. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de administratie en de verwerking. U kunt uw gegevens uiteraard te allen tijde inzien en wijzigen, aangezien deze beschikbaar zijn in uw persoonlijke zones op de My Flower Days website.

Daartoe streven wij ernaar alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Door dit beleid ter bescherming van uw persoonsgegevens verbindt de hier ondertekende Discovery Digitals zich ertoe de essentiële beginselen van de Europese Algemene Verordening en de Franse wet op de gegevensbescherming na te leven door u informatie te verstrekken over het bestaan en de modaliteiten van de hier toegepaste gegevensverwerking (paragraaf 3), de rechten die u hebt met betrekking tot uw gegevens en de toepassing van deze rechten door onszelf (paragrafen 6 en 10). Ook zal u informatie worden verstrekt over eventuele doorgifte aan een derde land of ontvangers, alsmede over de bewaartermijn van de verzamelde gegevens (lid 5) en over beveiligingsmaatregelen (lid 9).

1. WIE BEN JE?

Wanneer wij in dit Beleid inzake de Bescherming van Persoonsgegevens "u" noemen, dan is dat enkel en alleen omdat het rechtstreeks op u betrekking heeft en u betreft als klant van Discovery Digitals, indien u een bestelling heeft geplaatst op de My Flower Days website, indien u een klantenaccount heeft aangemaakt maar geen producten of diensten heeft besteld. of indien u een bezoeker bent die de My Flower Days website bezoekt zonder een klantenaccount te hebben aangemaakt of een bestelling te hebben geplaatst.

2. WIE ZIJN WIJ?

Discovery Digitals is een onafhankelijke onderneming, gevestigd aan de Rue Tramasure 12 te Silly.

Discovery Digitals geeft de site Mijn Bloemendagen uit en voert in die hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke verschillende verwerkingen uit op uw gegevens.

3. MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?

3.1. WANNEER VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonlijke gegevens worden waarschijnlijk verzameld wanneer u de My Flower Days website bezoekt met behulp van cookies, een klantenaccount aanmaakt op de My Flower Days website, een van onze producten of diensten bestelt of akkoord gaat om lid te worden van onze nieuwsbrieven (SMS, emails).

Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt om uw surfervaring op de My Flower Days website te optimaliseren en om u een meer gepersonaliseerde ervaring te bieden. Wij kunnen uw bestellingen zo goed mogelijk verwerken, betalingen meerdere malen beschikbaar stellen, fraude voorkomen, noodzakelijke terugbetalingen doen en uw klantenbeoordelingen beheren.

3.2. UW BEZOEK AAN DE WEBSITE VAN MY FLOWER DAYS

Om u in staat te stellen op deMy Flower Days website te surfen, behandelen wij uw gegevens met uw toestemming, de rechtsgrondslag daarvoor.

3.3. VERWERKING VAN UW BESTELLINGEN

Om uw bestellingen te verwerken en af te handelen, gebruiken wij uw gegevens.

Wij gebruiken ze voor het beheer van de bemiddeling, de klantenrelaties (en dit via sociale netwerken), onze klantendienst en verkoop op afstand, onze acties in verband met het marketingbeheer en de commerciële prospectie voor de site My Flower Days, alsook voor het beheer, de levering en het transport van bestellingen.

De uitvoering van het contract tussen de twee partijen (u en wij) is de rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens.

De wettelijke verplichting van Discovery Digitals is de rechtsgrondslag voor de verwerking in verband met het beheer van de terugroeping van producten. Uw toestemming of ons rechtmatig belang, naargelang het geval, is de rechtsgrondslag voor de verwerking voor marketing- en commerciële exploratiedoeleinden. Uw toestemming geldt voor de uitvoering van de "flash"-betaling.

3.4. BETALING IN VEELVOUD

Voor bestellingen waarvoor de betaling in meerdere gevallen geldt en voor sommige klanten worden uw gegevens verwerkt om u deze betalingswijze te kunnen aanbieden. De toepassing van het contract tussen beide partijen is de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking. Uw toestemming blijft echter de grondslag voor de verwerking van uw bankgegevens.

3.5. KLANTENWAARDERING

Om uw mening te delen met onze klanten en bezoekers en om u de mogelijkheid te bieden uw mening achter te laten op de site van My Flower Days, gebruiken wij uw gegevens op basis van uw toestemming of rechtmatig belang.

3.6. INNING VAN BETALINGEN EN FRAUDEPREVENTIE

Om ons in staat te stellen betalingen te innen en fraude te bestrijden, gebruiken wij uw gegevens.

Hierdoor kunnen wij ook de veiligheid van de betalingen garanderen.

De toepassing van deze overeenkomst tussen beide partijen en het rechtmatige belang van Discovery Digitals, als verantwoordelijke voor de verwerking, vormen de rechtsgrondslag voor deze behandeling.

3.7. HET BEHEER VAN RECLAME-ONTDEKKINGSDIGITALEN

Het advertentiebeheer van Discovery Digitals wordt beheerd met behulp van uw gegevens.

Zo kunnen wij onze klanten- en leadgegevens verbeteren, het onderhoud en de technische activiteiten van de leads beheren, statistieken en studies over reclamecampagnes opstellen, de prospectbestanden bijwerken van de organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van de weerstand tegen telefonische colportage, aanbestedingen, de organisatie van onze wedstrijden en loterijen of andere promoties, met uitzondering van onlinegokken.

De rechtsgrondslag voor de bovenstaande vermeldingen is de toestemming van de gebruiker of het rechtmatige belang van Discovery Digitals

4. WAAR GAAN UW GEGEVENS HEEN?

Uw gegevens worden doorgegeven aan verschillende interne diensten van My Flower Days

Het zal niet worden gedeeld met derden, behalve in de volgende situaties:

Om uw bestellingen te verwerken, kunnen uw persoonlijke gegevens gedeeld worden met verschillende leveranciers die gespecialiseerd zijn in bankzaken, klantenrelaties, klantendienst, levering, IT-ontwikkeling, sitebeheer, of het verstrekken van garanties of verzekeringen.

Voor de uitvoering van de betaling kunnen uw gegevens worden meegedeeld aan aanbieders zoals betalings- en transactiecentra (banken...) of callcenters voor het beheer van bedrijfsprocessen of klantenervaring of, voor klantenbeoordelingen, aan een beheerder die klantenbeoordelingen verzamelt en verwerkt.

Het reclamebureau "My Flower Days" wordt via uw gegevens beheerd door de klanten en adverteerders van het bureau.

5. TERUGZENDING VAN GEGEVENS

De gegevens die My Flower Days verzamelt zullen alleen bewaard worden voor de tijd en assistentie die nodig is om de operaties zoals beschreven in paragraaf 3 van ons Privacy Beleid op te zetten en te voltooien.

Sommige gegevens die door My Flower Days worden verzameld, worden gedurende een bepaalde periode bewaard:

In de huidige archieven voor geïnteresseerden, gedurende 3 jaar vanaf het laatste contact van de klant (zodat ze doorzoekbaar zijn via de diensten van Discovery Digitals). Wij doen niet aan tussentijdse archivering van deze gegevens (in het geval van gegevens van administratief belang voor bepaalde diensten, zoals geschillen, worden de bewaartermijnen bepaald door de toepasselijke regels in overeenstemming met de regelgeving).

Wat onze bestellingen betreft, zullen uw gegevens gedurende 5 jaar in de huidige archieven worden gearchiveerd zodra het gebruik van de bestellingen van klanten is beëindigd, en gedurende 5 jaar in de tussenliggende archieven zodra de bewaring in de huidige archieven is beëindigd. Hetzelfde geldt voor bestellingen van klanten.

Wat de bankgegevens betreft, deze worden in de lopende archieven gearchiveerd voor de duur van de bankkaart "plus één dag". Er is geen tussentijdse archivering van bankgegevens.

Cookies en hun gebruik en tijd worden in detail beschreven in paragraaf 7 van ons beleid.

6. DE UITOEFENING VAN UW RECHTEN

6.1. U HEEFT HET RECHT OM TOEGANG TOT, WIJZIGING EN CORRECTIE VAN UW GEGEVENS TE VERZOEKEN.

6.2. U HEBT HET RECHT OM TE VERZOEKEN DAT UW GEGEVENS WORDEN BEPERKT.

Belangrijke verduidelijking: om dit te doen, moet u de juistheid van uw persoonsgegevens betwisten gedurende de tijd die nodig is om na te gaan of ze juist zijn. Of indien u van mening bent dat ons gebruik van uw persoonsgegevens onwettig is en u verzoekt om beperking van het gebruik, niet om verwijdering. Wij hoeven uw gegevens niet langer te gebruiken in verband met de in lid 3 genoemde doeleinden, maar uw gegevens zullen nog steeds nuttig zijn om uw rechten in rechte te zoeken, uit te oefenen of te verdedigen, mits u ervoor kiest uw recht van bezwaar uit te oefenen gedurende de tijd die nodig is om na te gaan of de legitieme gronden die wij met uw gegevens nastreven, bestaan.

6.3. U HEBT HET RECHT TE VERZOEKEN DAT UW GEGEVENS WORDEN GEWIST.

Indien u verzoekt om verwijdering van uw persoonsgegevens, heeft Discovery Digitals nog de mogelijkheid om deze in tussentijds archiefformaat te bewaren zolang dat nodig is om aan haar wettelijke, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen te voldoen.

6.4. U HET RECHT HEBT TE VERZOEKEN OM DE UITOEFENING VAN UW RECHT VAN BEZWAAR TEGEN ELKE VERWERKING DIE VOOR COMMERCIËLE PROSPECTIEDOELEINDEN WORDT GEBRUIKT.

In het geval van e-mail prospectie, heeft u het recht om te verzoeken om nieuwsbrieven te wijzigen of uit te schrijven door te klikken op de hyperlink "uitschrijven" die aanwezig is in alle nieuwsbrieven of door rechtstreeks te bladeren op de contactpagina van de My Flower Days Site.

In het geval van een verzoek per SMS is het mogelijk om een wijziging te vragen door het woord "STOP SMS" te sturen naar het nummer 36007 of door naar de contactpagina van de site My Flower Days te gaan.

6.5. U HEEFT HET RECHT OM POST-MORTEM VOORRECHTEN MET BETREKKING TOT HET BEWAREN, VERWIJDEREN EN OPENBAAR MAKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS DOOR TE GEVEN.

Bij het ontbreken van dit soort voorrechten hebben uw erfgenamen en rechtverkrijgenden de mogelijkheid om contact op te nemen met Discovery Digitals om toegang te krijgen tot het gebruik van deze gegevens ten behoeve van de "organisatie en afwikkeling van de nalatenschap van de overledene" en/of om het account op de Website te sluiten en/of te verzoeken om stopzetting van de verwerking van de persoonsgegevens.

U kunt ook vragen dat uw gegevens niet aan derden worden doorgegeven in geval van uw overlijden.

6.6. U HEBT HET RECHT UW RECHT OP PORTABILITEIT UIT TE OEFENEN.

6.7. U HEBT HET RECHT UW TOESTEMMING VOOR HET UITVOEREN VAN BEHANDELINGEN OP BASIS VAN DEZE RECHTSGRONDSLAG IN TE TREKKEN.

Belangrijke verduidelijking: indien u besluit uw toestemming in te trekken, heeft dit geen gevolgen voor de rechtmatigheid van het gebruik dat plaatsvond voordat u uw toestemming introk.

6.8. U HEEFT HET RECHT OM, INDIEN U DAT WENST, EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ DE BEVOEGDE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT (IN FRANKRIJK, DE CNIL: WWW.CNIL.FR).

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u uw klacht (samen met uw e-mailadres, naam, voornaam, een kopie van uw identiteitskaart en uw postadres) richten aan de Delegatie Gegevensbescherming van Discovery Digitals, per e-mail aan contact@myflowerdays.com en/of per post aan Discovery Digitals, Rue Tramasure 12 te Silly.

Binnen maximaal één (1) maand na de datum van ontvangst van het verzoek sturen wij u een antwoord.

7. KOEKJES

7.1. WAT IS EEN COOKIE?

Wanneer u een website zoals die van Discovery Digitals bezoekt, kan deze vervolgens, afhankelijk van uw keuze, via uw browser een tekstbestand op uw ontvanger (computer, telefoon of tablet) plaatsen.

Dit tekstbestand wordt een COOKIE genoemd. Met deze cookie kan de website, zoals Mijn Bloemendagen, vervolgens uw ontvanger identificeren bij een volgend bezoek tijdens de voorgeschreven geldigheidsduur van de cookie of bij registratie.

Alleen de verzender van een cookie kan de informatie in dat cookie waarschijnlijk lezen of wijzigen.

7.2. WAAR ZIJN COOKIES OP HTTPS://WWW.MYFLOWERDAYS.COM/ GOED VOOR?

Er kunnen verschillende soorten cookies worden gecategoriseerd. Sommige daarvan worden rechtstreeks door Discovery Digitals en zijn leveranciers verstrekt, maar andere zijn soms afkomstig van derde bedrijven.

7.2.1. COOKIES UITGEGEVEN DOOR MY FLOWER DAYS EN HAAR LEVERANCIERS

Er zijn verschillende categorieën cookies die u op uw zender kunt aantreffen wanneer u onze website bezoekt:

7.2.1.1. "ESSENTIËLE" COOKIES

"Essentiële" cookies zijn nodig om toegang te krijgen tot onze website, bijvoorbeeld om een bestelling te kunnen plaatsen.

Als deze niet aanwezig zijn, kunt u navigatieproblemen op de website krijgen en geen bestelling plaatsen.

"Essentiële" cookies stellen My Flower Days ook in staat om haar activiteiten te volgen.

Ze kunnen door My Flower Days of haar leveranciers in uw kanaal worden ingevoegd.

7.2.1.2. "ANALYSE EN PERSONALISERING"-COOKIES

De "Analytics en Personalisatie" cookies zijn niet verplicht, zij laten ons toe uw zoekopdracht te vergemakkelijken, uw ervaring met ons te optimaliseren, beter aan uw verwachtingen te voldoen, alsook onze aanbiedingen aan te passen en de organisatie van onze website te maximaliseren.

7.2.1.3. COOKIES VOOR "RECLAME".

Reclamecookies worden weergegeven in de reclamegedeelten van onze website. Het belang voor u is dat uw browsetijd wordt verbeterd en geoptimaliseerd door de presentatie van aanbiedingen en advertenties die voor u relevant zijn.

Daartoe worden "reclamecookies" in real time op uw verwachtingen afgestemd en bieden zij u, via uw recente surfgeschiedenis op andere websites, reclamecontent aan die is afgestemd op uw huidige voorkeuren en interesses.

Zo wordt voorkomen dat u reclame te zien krijgt die u niet interesseert. Tegelijkertijd geeft Discovery Digitals er de voorkeur aan zijn aanbiedingen en advertenties aan te bieden aan gebruikers die daarin geïnteresseerd zijn.

De voorgestelde reclame-inhoud kan cookies bevatten die worden uitgegeven door My Flower Days of haar aanbieders of door derden door een cookie te koppelen aan de reclame-inhoud van een adverteerder.

7.2.2. COOKIES UITGEGEVEN DOOR DERDEN

Derden die cookies op onze website gebruiken, hanteren hun eigen privacybeleid. Deze cookies zijn niet noodzakelijk voor het gebruik van onze website.

7.2.3. COOKIES UITGEGEVEN DOOR TOEPASSINGEN VAN DERDEN DIE IN ONZE SITE ZIJN GEÏNTEGREERD

Wanneer u op onze Site surft, kunnen wij computertoepassingen van derden opnemen om u in staat te stellen inhoud en/of uw feedback van onze Site met anderen te delen, zoals wanneer u klikt op "share" of "like" knoppen afkomstig van sociale netwerken.

Deze sociale netwerken kunnen u dan identificeren via deze knoppen, zelfs als u ze tijdens het surfen op de website niet hebt gebruikt. Dit is voor hen mogelijk als u tijdens uw laatste bezoek aan de Website op hetzelfde moment verbonden was met uw sociale netwerk of actief was op uw kanaal. Wij hebben geen controle over het gebruik dat zij maken of de gegevens waarover zij beschikken.

Om meer te weten te komen over hoe uw gegevens en promotionele inhoud worden gebruikt, kunt u uw sociale netwerken bezoeken en hun privacybeleid bekijken. Via deze beleidsregels moet u dan uw instellingen kunnen beheren volgens uw voorkeuren op de gebruikersaccounts van elk van de sociale netwerken waarbij u bent geregistreerd.

Het privacybeleid van de genoemde sociale netwerken, klik op het sociale netwerk van uw keuze:

Facebook: https://fr-fr.facebook.com/privacy/explanation
Twitter: https://twitter.com/fr/tos
Google: https://policies.google.com/terms?hl=fr
Wat ons reclamebureau betreft, herinneren wij u eraan, zoals hierboven vermeld, dat al onze advertentieruimtes cookies van derden kunnen bevatten (reclame bij de oorsprong van de gepresenteerde reclame, derde aanbieders van reclame...).

Met deze cookies en gedurende de voorgeschreven geldigheidsduur van deze cookies kunnen zij dus reclame aanbieden op de plaatsen die beschikbaar zijn gesteld voor reclame door derden, een lijst maken van het aantal inhouden dat zij in onze ruimten aanbieden, het publiek van deze advertenties en het aantal kliks kennen; zo kunnen zij het geld dat zij verdienen opeisen en hun statistieken opmaken. Zij kunnen ook weten dat uw afzender eerder een andere website heeft bezocht die een van hun advertenties bevat, en zullen daarom indien nodig de inhoud daarvan aanpassen.

7.3. OPTIES VAN UW NAVIGATIESOFTWARE (INTERNET EXPLORER, FIREFOX, GOOGLE CHROME, ENZ.).

Uw navigatiesoftware bevat vele opties die u hebt en die u kunt aanpassen aan uw voorkeuren. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om cookies op uw kanaal al dan niet te aanvaarden.

Indien u er echter voor kiest de registratie van deze cookies op uw kanaal te aanvaarden, dan zullen ze automatisch op uw kanaal worden geregistreerd wanneer u websites of inhoud bezoekt waarop cookies aanwezig zijn.

Afhankelijk van uw voorkeuren kunt u ervoor kiezen een herinnering te activeren waarin u nogmaals wordt gevraagd of u cookies accepteert of weigert voordat ze kunnen worden geregistreerd, of u kunt deze cookieregistratie op uw zender elke keer weigeren.

Het is echter belangrijk op te merken dat de keuzes die u maakt tijdens deze instelling uw browsen op het internet of op bepaalde sites of diensten die het gebruik van deze cookies vereisen (zoals bestellingen op onze site), kunnen wijzigen of veranderen.

Indien u er de voorkeur aan geeft deze cookies op uw zender te weigeren of reeds geregistreerde cookies te verwijderen, zijn wij niet aansprakelijk voor de gevolgen van een eventuele storing van onze diensten die zou voortvloeien uit het niet kunnen registreren van of toegang hebben tot de cookies die voor de werking ervan worden gebruikt.

7.3.1. HOE KIEST U UW OPTIES OP BASIS VAN UW BROWSER?

Afhankelijk van uw browser, zijn er verschillende opties en keuzes voor u beschikbaar. Om meer te weten te komen, kunt u de helpfunctie in het menu daarvan raadplegen.

  • Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
  • Safari™: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR
  • Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
  • Firefox™: http://support.mozilla.org/fr/kb/
  • Activer20et20dC3A9sactiver20les20cookies
  • Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

8. OVERDRACHTEN BUITEN DE EUROPESE UNIE

Uw gegevens worden meestal binnen de Europese Unie bewaard.

Wanneer onze providers zich echter in landen buiten de Europese Unie bevinden, kunnen wij sommige van uw gegevens doorgeven aan derde landen, zoals derde landen waar de Europese Commissie de mate van naleving niet heeft beoordeeld.

In dat geval zullen wij het nodige doen om ervoor te zorgen dat deze gegevensoverdracht in overeenstemming is met de bijgevoegde regels en dat de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer en van uw grondrechten wordt gewaarborgd (bijvoorbeeld door gebruik te maken van contractuele clausules van de Europese Commissie).

De Delegatie voor gegevensbescherming kan u op verzoek meer informatie verstrekken over de gegevensoverdracht.

9. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Dankzij de technische en organisatorische maatregelen die wij nemen, kunnen wij een veiligheidsniveau waarborgen dat in verhouding staat tot de risico's voor de rechten en vrijheden van personen in verband met de in punt 2 genoemde punten. Daarbij houden wij rekening met de oorsprong, de omvang, de context, de kosten en het kennisniveau, het doel van de behandeling, maar ook de vastgestelde risico's.

Bovendien houden wij ons aan de PCI DSS-norm voor de beveiliging van betaalkaarten, waaruit ons streven naar veiligheid blijkt.

10. PROFILERING EN GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Als gevolg van de geautomatiseerde verwerking die wij gebruiken (bv. profilering), gelden voor u juridische implicaties die op u van invloed zijn.

Dit alles is van essentieel belang voor het sluiten of uitvoeren van het contract dat u met ons verbindt.

Op die manier kunnen wij de automatisering van de identificatie van de klant en "4x betalen" aanbieden en uitvoeren. De basis van deze operatie ligt in de analyse van verschillende variabelen die verband houden met het soort producten, de bestelde diensten of het profiel van de klant.

Indien het risico met deze statistieken te groot wordt geacht (fraude/onbetaald), zal deze betalingswijze niet worden voorgesteld.

Indien u dit wenst, kunt u echter, hoewel de beslissingen geautomatiseerd zijn, een menselijke tussenkomst krijgen zodat u uw mening kunt geven en/of u kunt verzetten tegen de automatische beslissing.

11. SMSBUMP

Wij maken gebruik van een sms-platform, waarop de volgende voorwaarden van toepassing zijn. Door u aan te melden voor onze SMS marketing en notificaties, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Door het invoeren van uw telefoonnummer bij het afrekenen en het initiëren van een aankoop, inschrijving via ons inschrijfformulier of een trefwoord, gaat u ermee akkoord dat wij u SMS-berichten (voor uw bestelling, met inbegrip van verlaten winkelwagen herinneringen) en SMS-marketing aanbiedingen sturen. U erkent dat toestemming geen voorwaarde is voor een aankoop.

Uw telefoonnummer, naam en aankoopinformatie worden gedeeld met ons SMS-platform "SMSBump Inc", een bedrijf uit de Europese Unie, gevestigd in Sofia, Bulgarije, EU. Deze gegevens zullen worden gebruikt om u gerichte marketingberichten en kennisgevingen te sturen. Bij het verzenden van de SMS-berichten wordt uw telefoonnummer doorgegeven aan een SMS-operator om de aflevering te garanderen.

Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van SMS-marketingberichten en -meldingen, gelieve dan te antwoorden met STOP op elk mobiel bericht dat door ons is verzonden of gebruik de afmeldlink die wij in een van onze berichten hebben vermeld. U begrijpt en stemt ermee in dat alternatieve methoden om u af te melden, zoals het gebruik van alternatieve woorden of verzoeken, niet worden beschouwd als een redelijke manier om u af te melden. Bericht- en datatarieven kunnen van toepassing zijn.

Als u vragen heeft, sms dan "HELP" naar het nummer dat u de berichten stuurde. U kunt ook contact met ons opnemen voor meer informatie. Indien u zich wenst uit te schrijven, gelieve de bovenstaande procedures te volgen.

12. BIJWERKING EN HERZIENING VAN HET BELEID

Ons Privacybeleid zal indien nodig worden bijgewerkt om in overeenstemming te blijven met uw privacyrechten (ten minste elke drie (3) jaar).

10 februari 2021.